Entry

Yong-le: Year 17, Month 3, Day 29

23 Apr 1419

Next Entry >>
<< Previous Entry

In Jiao-zhi, the following were established: 1. Confucian schools in the prefecture of Liang-shan, in the 10 subprefectures of Qi-yuan, Guang-yuan, Shang Wen, Xia Wen, Wan-ya, Shang Si-lang, Xia Si-lang, Jiu-zhen, Jia-xing and Guang-wei, and in the 17 counties of Duo-yi, Gu-lan, Qiu-wen, Zhen-yi, Dan-ba, Tuo, Yuan, Da-man, Xuan-hua, Fu-liang, Nong-shi, Da-ci, Gan-hua, Yong-ning, Song River, E-le and An-le. 2. A Yin-Yang school and a Buddhist registry in Xuan-hua Prefecture. 3. A Yin-Yang school, a medical school and a Daoist registry in Guang-wei Subprefecture. 4. A Buddhist Registry in Wan-ya Subprefecture. 5. Yin-Yang schools in the two counties of Tai-ping and Zhen-yi. 6. A medical school, Buddhist registry and Daoist registry in Tai-yuan County. 7. A medical school and a Daoist registry in Gu-lan County. 8. Yin-Yang schools, medical schools and Daoist registries in Duo-yi and Dong-xi Counties. 9. The Chang-feng Granary in Yi-an Prefecture, the Chang-ping Granary in Xin-ping Prefecture and the Guang-ping Granary in Jian-chang Prefecture.

Tai-zong: juan 210.3a

Zhong-yang Yan-jiu yuan Ming Shi-lu, volume 14, page 2131

Next Entry >>
<< Previous Entry

Preferred form of citation for this entry:

Geoff Wade, translator, Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource, Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, http://epress.nus.edu.sg/msl/reign/yong-le/year-17-month-3-day-29, accessed January 22, 2019