Entry

Yong-le: Year 4, Month 5, Day 15

1 Jun 1406

Next Entry >>
<< Previous Entry

The 20 guards of Zhen-jiang, Su-zhou, Zhen-hai, Jin-shan, Jian-yang, Xin-an, Jiu-jiang, Yi-zhen, Gao-you, Huai-an, An-qing, Liu-an, Chu, Shou, Si, Yang, Pi, Xu, Lu and Xuan were ordered to select 10,000 cavalry and infantry troops and to despatch them to Guang-xi to await the expedition against Annam.

Tai-zong: juan 54.3a

Zhong-yang Yan-jiu yuan Ming Shi-lu, volume 11, page 805

Next Entry >>
<< Previous Entry

Preferred form of citation for this entry:

Geoff Wade, translator, Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource, Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, http://epress.nus.edu.sg/msl/reign/yong-le/year-4-month-5-day-15-1, accessed January 22, 2019